ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΒΙΒΛΙΑ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 • ΦΕΚ 3063/2-12-2013
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 178562/Δ1/22-11-2013. Τροποποίηση της αριθμ. 81504/Δ2/19-07-2011 Υ.Α. «Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 1811 τ.Β΄/11.8.2011), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 21410/Δ2/29.02.2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 549 Β/2.3.2012) και ισχύει.
 • 176027/Γ2/19-11-2013
Διευκρινιστική οδηγία σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων στους μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΤΕ01
 • 154797/Γ2/21-10-2013
Αντιστοιχία διδακτικών βιβλίων και μαθημάτων Β΄, Γ΄ Ημερησίου και Β΄, Γ΄ και Δ΄ Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2013-2014.
 • 150282/Γ2/15-10-2013
Αντιστοιχία διδακτικών βιβλίων και μαθημάτων Α’ Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2013-2014.
 • 126567/Γ2/10-9-2013
Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β΄) «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1984 Β΄).
 • 124062/Γ2/6-9-2013
Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β΄) «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1984 Β΄).
 • 16443/Γ2/6-2-2013
Τροποποίηση αναθέσεων μαθημάτων των εκπαιδευτικών του κλάδου ΤΕ01.
 • ΦΕΚ 129/28-1-2013
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 7980/Γ2/21-1-2013. Τροποποίηση−συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/ 17.09.2008 υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • ΦΕΚ 3129/26-11-2012
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 138359/Γ2/6-11-2012. Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/ 17.09.2008 υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • 55083/Δ2/16-5-2012
Διευκρινίσεις σχετικά με την αριθμ. 21410/Δ2/29-2-2012 υ.α (ΦΕΚ 549 Β΄, ΑΔΑ:Β4ΩΗ9-ΣΕ2) “Τροποποίηση της αριθμ. 81504/Δ2/19-7-2011 Απόφασης της Υπουργού ΠΔΒΜΘ «Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΦΕΚ 1811 τ.Β΄ /11-8-2011)» (ΑΔΑ: 4ΑΜΔ9-4ΛΖ).
 • ΦΕΚ 654/7-3-2012
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 23464/Γ2/6-3-2012. Τροποποίηση-συμπλήρωση της Υ.Α. 118842/Γ2/17-09-2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄) για αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.
 • ΦΕΚ 549/2-3-2012
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 21410/Δ2/29-2-2012. Τροποποίηση της αριθμ. 81504/Δ2/19-7-2011 Απόφασης της Υπουργού ΠΔΒΜΘ «Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 1811 τ.Β΄ /11-8-2011).
 • ΦΕΚ 1811/11-8-2011
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 81504/Δ2/19-7-20011. Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • ΦΕΚ 71/17-5-2010
  και
  ΦΕΚ 118/24-5-2011
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3848. Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις (Στο άρθρο 7 παράγραφος 6 περιγράφεται η απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικό).
ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 3966. Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκ− δόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις. (Στο άρθρο 59 παράγραφος 16α τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του Νόμου 3848).
 • ΦΕΚ 1615/6-10-2011
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 117610/Γ2. Τροποποίηση−συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/ 17−09−2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄) απόφασης Υφυπουργού ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.».
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 117611/Γ2. Τροποποίηση−συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/ 17−09−2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄) απόφασης Υφυπουργού ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.».
 • 112037/Γ2/15-9-2009
Αναθέσεις μαθημάτων εκπαιδευτικών ειδικότητας ΤΕ01.13 (Προγραμματιστών Η/Υ).
 • 94411/Γ2/4-8-2009
Διορθώσεις σε σχολικά βιβλία.
 • 127070/Γ2/3-10-2008
Διευκρινιστικές οδηγίες στην υπ’ αριθμ. 119052/Γ2/17-09-2008 εγκύκλιό μας: "Οδηγίες σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς Δ.Ε.".
 • 119052/Γ2/17-9-2008
Οδηγίες σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς Δ.Ε. (Πόσοι καθηγητές μπαίνουν στα εργαστήρια και στο Σχέδιο).
Πίνακας κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε.
 • 118842/Γ2/17-9-2008
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.
 • 72164/Δ2/3-6-2008
Μετονομασία Ειδικοτήτων. (Φωτογραφίας, Δασοπονίας, Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων).
 • Γ2/43172/7-4-2008
Αντιστοιχία Μαθημάτων – Βιβλίων για τα ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ.
Είδος: 
Νομοθεσία