Ενημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, Για το σχολικό έτος 2014-2015 θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για διαδικαστικά και λειτουργικά θέματα του σχολείου μας. Ευελπιστούμε στην άμεση συμπαράσταση και υποστήριξή σας. Δικαιολόγηση απουσιών Η δικαιολόγηση των απουσιών γίνεται ως εξής:

1. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το Σχολείο περισσότερες από δύο ημέρες, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το αργότερο μέχρι και τη δέκατη μέρα από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Το έγγραφο αυτό αποτελεί δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες απουσίες.

2. Για τη δικαιολόγηση απουσιών μέχρι και δύο ημερών λόγω ασθένειας ή σοβαρού οικογενειακού λόγου, αρκεί ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα, που προσκομίζεται από τον ίδιο ή συμπληρώνεται στο σχολείο. Ο γονέας ή κηδεμόνας έχει δικαίωμα να δικαιολογήσει συνολικά μέχρι 10 ημέρες το χρόνο. Η δικαιολόγηση των απουσιών γίνεται μέσα σε 10 ημέρες από την ημέρα της επανόδου του μαθητή στο σχολείο.

Η δικαιολόγηση των απουσιών γίνεται αποκλειστικά και μόνον από τους γονείς ή κηδεμόνες και όχι από τους μαθητές. Κηδεμόνας θεωρείται ο γονέας ή το εξουσιοδοτημένο από τους γονείς άτομο. Φοίτηση Στο τέλος του διδακτικού έτους ο Σύλλογος Καθηγητών συνεδριάζει και χαρακτηρίζει τη φοίτηση των μαθητών.

1. Ο μαθητής ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ:

α) όταν οι αδικαιολόγητες απουσίες του δεν υπερβαίνουν τις 64 και

β) όταν το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις 114 από τις οποίες οι πάνω από 64 είναι δικαιολογημένες.

2. Ο μαθητής ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΤΑΞΗ:

όταν οι αδικαιολόγητες απουσίες του είναι περισσότερες από 64.

3. Σε περίπτωση που οι απουσίες υπερβαίνουν τις 114 από τις οποίες οι πάνω από 64 είναι δικαιολογημένες, ισχύουν διάφορες διατάξεις ανάλογα με το ύψος των δικαιολογημένων απουσιών.

Χρήση κινητών τηλεφώνων και φορητών ηλεκτρονικών συσκευών Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των κινητών τηλεφώνων στο σχολείο βάσει των υπ’αριθμ.132328/Γ217-12-2006 και υπ’ αριθμ. 100553/Γ2/4-9-2012 αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας, διότι προβλέπονται κυρώσεις.

Τηλέφωνα επικοινωνίας με το σχολείο: 23510 29864, 45571, 45576.

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις του σχολείου

Οι μαθητές πρέπει να λαμβάνουν μέρος σε προγράμματα (περιβαλλοντικά, υγείας κ.λ.π.), σε εκδηλώσεις του σχολείου, δηλαδή αθλητικούς αγώνες, παρελάσεις εθνικών επετειών (αφού επιλεγούν από τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής) και πολιτιστικές εκδηλώσεις.Σας παρακαλούμε να ενθαρρύνετε τα παιδιά σας, ώστε να συμμετέχουν σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις και πολύ περισσότερο στις παρελάσεις, όπου υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα συγκρότησης διμοιριών παρέλασης, γεγονός που πλήττει την εικόνα του σχολείου μας.

Ε3/443/14-05-1984 Δ/γή ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Οι αδικαιολόγητες απουσίες μαθητών που πραγματοποιούνται κατά τις γιορταστικές εκδηλώσεις σε εργάσιμες ημέρες καθώς και σε μέρες που προβλέπονται από διάταξη νόμου για την πραγματοποίηση γιορταστικών εκδηλώσεων, υπολογίζονται για τον χαρακτηρισμό της φοιτήσεως τους, ενώ δεν υπολογίζονται οι απουσίες που πραγματοποιούνται σε μέρες αργίας των σχολείων.

Γ/1301/27-03-1980 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με την καταχώρηση ή μη απουσιών μαθητών στις περιπτώσεις α) που πραγματοποιείται από το Σχολείο περίπατος ή εκδρομή ημερήσια και απουσιάζουν και καθηγητές και β) που απουσιάζει καθηγητής και δεν διδάσκεται το μάθημα του, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα: 1. Στην περίπτωση περιπάτου του σχολείου οι απουσίες υπολογίζονται στο ακέραιο, γιατί, εξυπακούεται, ότι την έλλειψη των απόντων καθηγητών καλύπτουν οι παρόντες συνάδελφοι τους, οι οποίοι επωμίζονται την ευθύνη όλων των μαθητών του σχολείου, που πραγματοποιεί τον περίπατο. Όταν όμως πραγματοποιείται ημερήσια εκδρομή, στην περίπτωση που απαιτείται δήλωση του κηδεμόνα για τη συμμετοχή του μαθητή σ` αυτή, σύμφωνα με την ισχύουσα περί σχολικών εκδρομών εγκύκλιο αρ. 236.1 /1/ 38597/1.4.1978, δεν καταχωρίζονται οι απουσίες σε όσους προσκομίσουν δήλωση αρνητική. 2. Στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται η διδασκαλία κάποιου μαθήματος, λόγω απουσίας του καθηγητή, οι απόντες μαθητές θα παίρνουν κανονικά τις απουσίες εφόσον η τάξη ή το τμήμα τους απασχολήθηκε από άλλο καθηγητή, υπό την προϋπόθεση, ότι ο απασχολήσας καθηγητής θα μονογράφει στην οικεία στήλη του ημερήσιου Δελτίου Απουσιών με την παρατήρηση "απασχόληση"

Γ1/416/19-03-1996 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στο Υπ. Παιδείας, σχετικά με τη συμμετοχή μαθητών σε αθλητικές δραστηριότητες και σε προγράμματα διαφόρων φορέων, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα: 1. Κανένα πρόγραμμα και καμιά αθλητική δραστηριότητα, από οποιονδήποτε φορέα και αν προέρχεται, δεν πραγματοποιούνται εντός του διδακτικού ωραρίου. 2. Σε καμιά περίπτωση δεν απομακρύνονται μαθητές από το τμήμα τους σε ώρα διδασκαλίας, για να πάρουν μέρος σε διάφορες αθλητικές ή άλλες δραστηριότητες. 3. Τα προγράμματα των φορέων, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αθλητικές δραστηριότητες που πραγματοποιούν σωματεία κλπ, εφαρμόζονται εκτός ωραρίου λειτουργίας του σχολείου και οι μαθητές συμμετέχουν σ` αυτά με πρωτοβουλία και συγκατάθεση των γονέων. 4. Υπεύθυνοι για την εφαρμογή της εγκυκλίου αυτής είναι οι διευθυντές των σχολείων και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι, όπως προαναφέρθηκε, δεν θα επιτρέπουν την απομάκρυνση μαθητή από το τμήμα σε ώρα διδασκαλίας οποιουδήποτε μαθήματος, συμπεριλαμβανομένης της Φυσικής Αγωγής

                                                                                                                                                                        Ο Διευθυντής του 3ου Γυμνασίου

                                                                                                                                                                               Κανσουζίδης Κων/νος